תקנון תחרות Bestway

תחרות הקיץ של בסט וואי – 3 מארזי קיץ במתנה

 

כללי:

חברת Bestway מכריזה על פעילות נושאת הפרסים (“התחרות”) שתתקיים על גבי דף הפייסבוק.

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את Bestway מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות. במקרה של ספק לגבי מהות התחרות ואי – תאמה בין מה שיפורסם בדף הפייסבוק עצמו לתקנון – יגבר הפרסום בדף הפייסבוק.

המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

כללי התחרות:

 1. התחרות פתוחה לכל הרשומים בדף הפייסבוק מגיל 13 ומעלה אשר העלו פוסט/תגובה עם צילום ו/או סרטון שלהם עושים  FUNעם מוצר של בסט וואי, שיכול לזכות אותם באחד משלושת מארזי הקיץ.  הזוכים חייבים להתגורר בישראל במהלך השתתפותם בתחרות.

 2. התחרות תחל בתאריך ה – 15/07/21 בצהריים ותסתיים ב 15/08/2021.

 3. במסגרת התחרות יפרסמו הגולשים תמונות/סרטונים שלהם עושים FUN עם מוצר של בסט וואי ברקע וזאת ע”מ לזכות באחד מהפרסים המוצעים.

 4. גם משתתפים שלא יעלו תמונה/סרטון עם מוצר של בסט וואי יוכלו להשתתף בתחרות, אך תינתן קדימות לצילומים עם המותג בסט וואי ברקע.

 5. ההשתתפות בתחרות על כל שלביה הינה באחריות המשתתף, כולל פרסום הפוסט לדף התחרות, עידוד חבריו להצביע עבורו וכדומה.

 6. כל משתתף יכול להעלות פוסט אחד במהלך כל ימי התחרות.

 7. בסיום התחרות יבחר זוכה אחד בלבד. שם בעל התוכן יפורסם בדף הפייסבוק ב – 31.8.21          ויקבל הודעה.

 8. ההכרזה על הזוכים היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.

 9. Bestway רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.

 10. הפרס אינו ניתן להחלפה על ידי הזוכה בפרס אחר או במוצר אחר או בשווי כספי. עם זאת Bestway רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

Bestway  .10 רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא, 

     ללא הודעה מרשה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.

זכייה:

 1. לזוכה תישלח הודעה.

 2. הפרס יישלח אל הזוכה ממשרדי Bestway בתוך 30 יום מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה.

 3. זוכה אשר לא יצר קשר תוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד Bestway בגין אובדן זכות קבלת הפרס.

 תנאים נוספים:

 1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כלפי Bestway מנהלי, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ואו בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה. המשתתפים מצהירים בזאת , כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.

 2. Bestway  אינה אחראית לכל שימוש שיעשה מי מהגולשים בעמוד הפייסבוק או בכלל, בתמונות אשר הועלו לעמוד הפייסבוק במסגרת התחרות.

 3. Bestway רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ואו לשנות את תנאיה בהודעה אשר תתפרסם בדף הפייסבוק. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי הפעילות כאמור.

 4. Bestway  רשאית שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בפעילות תוך ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או בחוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה המרמה, וגם אם מעשה המרמה בוצע בקשר עם פעילות אחרת של Bestway.

 5. למען הסר ספק, יובהר כי התחרות נערכת לצורכי משחק גרידא, ולא תיחשב כהגרלה כהגדרתה בחוק העונשין, התשל”ז – 1977, היות שהזכייה בתחרות אינה תלויה בגורל או במזל.

 

דילוג לתוכן