תקנון תחרות Bestway 2023 – ישראל מאוחדת

כללי:

חברת Bestway מכריזה על פעילות נושאת הפרסים (“התחרות”) שתתקיים על גבי דף הפייסבוק.

ההשתתפות בתחרות מהווה הסכמה לכל הכתוב בתקנון ופוטרת את Bestway מכל טענה, דרישה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתחרות, לפרסים וכל הקשור בתחרות. במקרה של ספק לגבי מהות התחרות ואי – תאמה בין מה שיפורסם בדף הפייסבוק עצמו לתקנון – יגבר הפרסום בדף הפייסבוק.

המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

כללי התחרות:

 1. התחרות פתוחה לכל הרשומים בדף הפייסבוק מגיל 13 ומעלה אשר מתגוררים בישראל במהלך השתתפותם בתחרות והעלו תמונה/סרטון עם דגל ישראל ושתזכה אותם ב – 3 פרסים: בריכת שחיה מלבנית דגם Q5619, פארק מים דגם , Beachfront Bonanza מרכז פעילות דגם: גשר המוזיקה.
 2. .תחרות תחל בתאריך ה – 25/04/23 בשעה: 20:00 ותסתיים ב 15/06/2023 בחצות.
 3. במסגרת התחרות יעלו הגולשים תמונות/סרטונים מרגשים שמספרים על אחדות משפחתית, בין חברים, בעבודה, בצבא, בבי”ס עם דגל ישראל ברקע. וזאת ע”מ לזכות באחד מהפרסים הרשומים למעלה של Bestway.
 4. ההשתתפות בתחרות על כל שלביה הינה באחריות המשתתף, כולל פרסום הפוסט לדף התחרות, עידוד חבריו להצביע עבורו וכדומה.
 5. כל משתתף יכול להעלות פוסט אחד במהלך כל ימי התחרות.
 6. בסיום התחרות יבחרו 3 זוכים, והשמות יפורסמו בדף הפייסבוק ב – 22.6.23  הזוכים יקבלו הודעה על זכייתם.
 7. ההכרזה על הזוכים היא סופית ואינה ניתנת לשינוי.
 8.  Bestway רשאית בכל שלב לשנות את משך התחרות, תנאי התחרות, ואת פרטי התקנון.
 9. הפרס אינו ניתן להחלפה על ידי הזוכה בפרס אחר או במוצר אחר או בשווי כספי. עם זאת Bestway רשאית להחליף את הפרס ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 10. Bestway  רשאית להסיר תכנים שפורסמו בדף בשל תכנים לא הולמים או מכל סיבה שהיא,                        ללא הודעה מרשה ומבלי שיופנו כלפיה טענות בשל כך.


זכייה:

 1. לשלושת הזוכים ישלחו הודעות בפרטי.
 2. הפרס יישלח אל הזוכה ממשרדי Bestway בתוך 30 יום מקבלת פרטיו המלאים של הזוכה.
 3. זוכה אשר לא יצר קשר תוך 7 ימים מיום ההודעה על הזכייה, ייחשב כמוותר על זכייתו ויאבד את זכותו לקבלת הפרס ולא תהא לו כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כנגד Bestway בגין אובדן זכות קבלת הפרס.


 תנאים נוספים:

 1. המשתתפים בתחרות מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ולכל הבאים בשמם ואו מטעמם, כל טענה ואו דרישה ואו תביעה כלפי Bestway מנהלי, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר בכל הקשור והמתייחס לתחרות ואו בנוגע לזהות הזוכה או לזכייה עצמה. המשתתפים מצהירים בזאת , כי התחייבותם זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 2. Bestway  אינה אחראית לכל שימוש שיעשה מי מהגולשים בעמוד הפייסבוק או בכלל, בתמונות אשר הועלו לעמוד הפייסבוק במסגרת התחרות.
 3. Bestway רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ואו לשנות את תנאיה בהודעה אשר
דילוג לתוכן